ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Simulation CFD Essentials

หลักสูตร พื้นฐานการวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วย Autodesk CFD

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร พื้นฐานการวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วย Autodesk CFDจะมุ่งเน้นที่พื้นฐานและองค์ประกอบของการวิเคราะห์การไหลของของไหล (Computational Fluid Dynamic: CFD) แบบ Fluid Flow Analysis และ Thermal Analysis ด้วยวิธีระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ด้วยการทำเวิร์คช็อปตั้งแต่ขึ้นตอนแรกจนจนการบวนการ เทคนิคการสร้างแบบจำลอง การตั้งค่าการวิเคราะห์และวิธีตีความผลลัพธ์ และวิธีนำผลเฉลยไปใช้กับการออกแบบ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • พื้นฐานการวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วย FEM
 • อินเตอร์เฟสการใช้ Autodesk CFD
 • แนวทางและแผนการสร้างโมเดลจำลองที่เหมาะสม
 • คำสั่งในการจัดการโมเดล
 • การกำหนดขอบเขตของปัญหา (Boundary Condition)
 • การแบ่งเอลิเมนต์ Meshing
 • การตั้งค่าเพื่อให้ได้ผลเฉลยที่น่าเชื่อถือ
 • อ่านค่าและแสดงผลเฉลย และการตีความหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

วิศวกรออกแบบ วิศวกรเครื่องกล ที่ต้องการออกแบบให้ดีขึ้น ด้วยตอบสนองภายใต้เงื่อนไขการทำงานจริง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติขั้นพื้นฐาน และถ้ามีพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลในส่วนของของ Fluid และ Thermal จะช่วยให้เข้าใจหลักสูตรได้ดีขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Simulation CFD ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา