ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

หนังสือคู่มือ การวิเคราะห์ Thermal และ Thermal Stress ด้วย Fusion 360

รายละเอียดสินค้า : หนังสือการวิเคราะห์ Thermal และ Thermal Stress ด้วย Fusion 360

ผู้เขียน :  นาย ชนวัฒน์ มีรัตน์

ปี : 2559

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ขนาด 210 x 297 mm.

จำนวนหน้า : 92 หน้า

ราคา : 299 บาท

ISBN :

จำหน่ายวันแรก 20 ต.ค. 59

“การวิเคราะห์ Thermal และ Thermal Stress ด้วย Fusion 360” คือหนังสือสอนวิธีการหาผลเลยของปัญหาทางความร้อนโดยอาศัยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ตามเงื่อนไข การถ่ายเทความร้อนแบบ Static Thermal ที่สภาวะคงตัว Steady State และคุณสมบัติของวัสดุเป็นแบบเชิงเส้น (Linear)

  • โมดูล Thermal วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากภาระทางความร้อน การนำความร้อน (Conduction Heat Transfer) การพาความร้อน (Convection Heat Transfer) การแผ่รังสีความร้อน (Radiation Heat Transfer) ผลเฉลยที่ได้คือ Temperature และ Heatf Fux
  • โมดูล Thermal Stress วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน ความเค้นที่เกิดจากการขยายตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนรวมกับความเค้นที่เกิดจากภาระหรือแรงกระทำจากภายนอก ผลเฉลยที่ได้คือ Safety Factor, Stress, Displacement, Strain, Contact Pressure, Temperature และ Heat Flux

โมดูลทั้งสองจะช่วยวิศวกรหรือนักออกแบบสามารถคาดการความเสียหายของชิ้นงานหรือแนวทางการแก้ไขปรับปรุงชิ้นงาน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องและสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์การออกแบบ

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

บทที่ 1 ปัญหาทางความร้อน Heat Transfer

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาด้วยระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์

ปัญหาทางความร้อน (Heat Transfer)

ความเค้นที่เกิดจากภาระความร้อน (Thermal Load)

บทที่ 2 Thermal และ Thermal Stress Analysis

อินเตอร์เฟสของ Thermal และ Thermal Stress

Thermal Analysis

Thermal Stress Analysis

บทที่ 3 การวิเคราะห์และการอ่านค่าผลเฉลย

การตั้งค่าการวิเคราะห์ Thermal และ Thermal Stress

เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาผลเฉลย

การตีความและการกำหนดการแสดงของผลเฉลย 

บทที่ 4 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเค้นด้วย Fusion 360

กรณีศึกษาที่ 1 วิเคราะห์และออกแบบการถ่ายเทความร้อนของ Heat Sink

กรณีศึกษาที่ 2 วิเคราะห์และออกแบบ Rocker Arm ทำงานที่อุณหภูมิ 45 องศา

 

เหมาะสำหรับ

* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี

* ผู้สนใจทั่วไป

 

  « กลับ  
ผลงานลูกค้าของเรา