ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Inventor Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor Essentials จะเป็นการอบรมผู้ที่เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Inventor โดยในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมหลักการและ Workflow ของโปรแกรม รวมไปถึงการใช้โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นการใช้เครื่องมือต่างๆ การกำหนดความสัมพันธ์ของเส้นในขั้นตอนการ Sketch การสร้างเนื้อ Solid ด้วย Feature ต่างๆ พร้อมกับกำหนด Material ให้ชิ้นงาน การนำชิ้นงาน 3D Modeling ที่ได้มาใช้ในการประกอบทำ Assembly การนำ Assembly ทีได้ไปทำเป็น Explode View และสุดท้ายการนำ Part หรือ Assembly มาใช้ในการทำ 2D Drawing สำหรับแบบสั่งงาน ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน พร้อมแบบฝึกหัดและรูปภาพประกอบที่ชัดเจน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการออกแบบและอินเตอร์เฟสของของโปรแกรม
 • การสร้าง Project สำหรับควบคุมและจัดการไฟล์งานต่างๆในการทำงาน
 • การสร้าง 2D Sketches
 • การกำหนด Constraining และ Dimensioning
 • การสร้างโมเดลและการแก้ไขด้วย Feature ต่างๆ
 • การสร้าง Work Features
 • การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint สำหรับ Assembly
 • การสร้าง Exploded Views
 • การสร้าง 2D Drawing จากโมเดล 3D 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-  ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk Inventor หรือผู้ที่เคยเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software)

-  มีความเข้าใจในการอ่านแบบ (Engineering Drawing)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา