ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Stress Analysis

หลักสูตร Autodesk Inventor Stress Analysis

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor Stress Analysis” จะสอนการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นเมื่อได้ภาระกระทำจากภายนอก ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element Method: FEM ของฟังก์ชัน Stress Analysis  โดยจะสอนหลักการของ FEM คำสั่งของฟังก์ชัน Stress Analysis การกำหนดภาระ Load และการจับยึด Constraint การอ่านค่าและวิเคราะห์ผลเฉลย การแก้ปัญหาเมื่อผลเฉลยไม่ลู่เข้า การสร้างรายงานการวิเคราะห์ และการนำภาระจากฟังก์ชัน Dynamic Simulation มาใช้เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงาน ด้วยการสอนที่จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา ทำตัวอย่าง แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาทางวิศวกรรม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเค้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วย Stress Analysis.
  • กำหนดความสัมพันธ์ (Constrains) และภาระ (Load)
  • การอ่านค่าและตีความผลเฉลยที่ได้จาก Stress Analysis
  • การนำข้อมูลจาก Dynamic Simulation มาใช้
  • วิเคราะห์การเสียรูปของโครงสร้างด้วย Frame Analysis

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา