ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

Privacy Policy of Able Success Co., Ltd.

 

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ให้ความสำคัญกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายในนามของบริษัทฯ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
บริษัทฯเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ บริษัทฯตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ หรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ ได้รับมา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯเท่านั้น และบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

 

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูล
บริษัทฯเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริษัท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการกับบริษัท บริษัทฯจะเก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในอนาคต ในบางกรณีบริษัทฯอาจเก็บข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้เราเพื่อให้บริษัทฯออกตั๋วโดยสาร หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่นๆที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

 

3. ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะเก็บไว้จนกว่าผู้ใช้บริการได้แจ้งยกเลิกข้อมูลกับทางบริษัท

 

4. การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่าน รวมถึงการแก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการ โดยแจ้งให้กับทางพนักงานให้รับทราบช่องทางอีเมล โทรศัพท์ และสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆของทางบริษัท (ไลน์ เฟสบุ๊ค ฯลฯ)

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯเท่านั้น
5.2 บริษัทฯขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
5.3 ในกรณีที่บริษัทฯได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของเว็บไซต์บริษัทฯเป็นต้น บริษัทฯจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ

 

6. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นจะได้รับการยินยอมจากท่าน และจะปกปองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย การใช้ผิดวัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลง เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน ที่ใช้ในการเว็บไซต์ของบริษัทฯไว้เป็นความลับ

 

7. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
บริษัทฯอาจให้บริการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งบริษัทฯมิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") เมื่อผู้ใช้บริการใช้ลิงก์เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากของบริษัท ผู้ใช้บริการควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน วิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่บริษัทให้บริการลิงก์แก่ท่าน ก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นั้นๆ

 

8. คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?
คุกกี้ หรือภาษาอังกฤษ Cookies คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Text File) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเราเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ได้จากอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ https://Allaboutcookies.org

เราใช้ Cookies อย่างไรบ้าง ?
เราจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดและแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

จุดประสงค์การใช้คุกกี้ (Cookies) ของเรา
1. สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี (Session) ของผู้ใช้งานของเราได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
2. บันทึกข้อมูลการใช้งาน รวมถึงรูปแบบที่ผู้ใช้งานได้ตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราเอาไว้
3. เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้น

ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ที่เราใช้
1. คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) :
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย เช่น การเข้าสู่เว็บไซต์ระบบ (Log in) การยืนยันตัวตน (Authentication)

2. คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) :
ใช้ช่วยจดจำข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ตั้งค่าต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการ log in เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ ทั้งนี้หากไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ อาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพได้

3. คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies) :
ใช้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาบริการเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เช่น Google Analytics

การจัดการคุกกี้
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้งานคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างขั้นตอนจัดการคุกกี้ (Cookies) ดังนี้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่บราวเซอร์ที่ท่านใช้เปิดเว็บไซต์ของเรา) :

Google Chrome
1. ไปที่ปุ่มจุดสามมุมบนขวา
2. เลือก Setting
3. เลือก Privacy and Security
4. เลือก Clear browsing data
5. กด Clear data หรือ website ใดๆตามที่ต้องการ

Mozilla Firefox
1. ไปที่ปุ่มสามขีดมุมบนขวา
2. เลือก Setting
3. เลือก Privacy and Security
4. เลือก Cookies and Site Data
5. กด Clear data หรือ website ใดๆตามที่ต้องการ

Microsoft Edge
1. ไปที่ปุ่มสามขีดมุมบนขวา
2. เลือก Setting
3. เลือก Cookies and site permissions
4. เลือก Cookies and data stored
5. กด Manage and delete cookies and site data
6. All cookies and site data
7. Remove all หรือ website ใดๆตามที่ต้องการ

 

9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยการแจ้งการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ บริษัทฯจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

10. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์บริษัทฯ

 

11. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

12. ติดต่อเรา
หากผู้ใช้บริการต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ท่านสามารถสอบถามได้ที่
บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด
188/1108 ซอยร่มเกล้า52/1 โครงการแอร์ลิงค์ปาร์คชั้น3
ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

ผลงานลูกค้าของเรา