ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Sheet Metal Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Sheet Metal Design Course

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor Sheet Metal Design จะเป็นการอบรมผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือมีความรู้ความเข้าใจในตัวโปรแกรมของ Autodesk Inventor อย่างดี เป็นหลักสูตรที่จะอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ในส่วนของโมดูล Sheet Metal โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การทำความรู้จักอินเตอร์เฟสของโมดูล Sheet Metal การออกแบบและสร้างแผ่นพับด้วย Feature ต่างๆ การจัดการตัวแปรต่างๆในการสร้างแผ่นพับ การสร้างและใส่รายละเอียดใน (Anotation) 2D Drawing ที่ได้จาก 3D Sheet Metal การทำตาราง Bend Table การเขียนชิ้นงานโลหะแผ่นแบบ Multi-Body ใน Inventor 2016 และวิธีการเขียนชิ้นงานโลหะแผ่นโดยมีชิ้นงานอื่นที่เป็นไฟล์ CAD นามสกุลกลางอ้างอิง และด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน พร้อมรูปภาพและแบบฝึกหัดประกอบ ทำให้ผู้อบรมสามารถจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ได้โดยง่าย 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการออกแบบและอินเตอร์เฟสของฟังก์ชัน Sheet Metal
 • ความหมายของ Sheet Metal Parameter
 • การสร้างแผ่นพับด้วยฟังก์ชัน Sheet Metal
 • การลบมุม การเก็บขอบ การต่อมุม และการเจาะรูของงานโลหะแผ่น
 • การใช้คำสั่ง Loft Flange และ Rib สำหรับงานออกแบบท่อลม (Duct)
 • การสร้างแบบสั่งงาน และ Bend Table
 • การกำหนด Sheet Metal Style
 • การแปลง Solid Model ให้เป็น Sheet Metal Model

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือเข้าใจหลักการ การสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา