ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ฝึกอบรม ATC

เกี่ยวกับ Authorized Training Center และ Authorized Certification Center

Autodesk Authorized Training Center หรือ ATC คือสถานที่ฝึกอบรมซอฟต์แวร์เขียนแบบและและออกแบบที่ได้รับการรับรองโดย Autodesk ซึ่งจะต้องผ่านเงื่อนไขหรือมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องมีใบรับรองการเป็น Autodesk Authorized Training จาก Autodesk ซึ่งจะมีเลข Certificate No. และเลขศูนย์ฝึกอบรมกำกับ

Affilliated Site: AP702225 – Able Success Co., Ltd.

 

 • ต้องมีอาจารย์ที่มีเลขประจำตัว ATC Instructor ID ประจำที่ศูนย์แบบทำงานเต็มเวลา (Full Time) อย่างน้อยหนึ่งคน 
 • การสมัครเป็นอาจารย์ ATC Instructor ต้องมีใบประกาศนียบัตร Autodesk Certificated Professional ในซอฟต์แวร์หรือหลักสูตรที่เปิดอบรม และต้องมีประสบการณ์การสอน(ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)และใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆในการทำงานจริงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น Mechanical Engineering, Product Design, Facilities Management, Design Visualization, Architecture และ Data Management เป็นต้น
 • ต้องมี Computer Lab อย่างน้อย 10 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • ต้องมีหลักสูตรและเอกสาร หนังสือหรือสื่อการสอน ต้องเป็นไปตามที่ Autodesk กำหนด ซึ่งตอนสมัครเป็น ATC ต้องส่งเอกสารที่ใช้อบรมให้ทางตัวแทนที่ดูการสมัครเป็น ATC และจะตรวจสอบว่าเอกสาร หนังสือ หรือสื่อการสอนนั้นเป็นไปตามหลักสูตรที่ Autodesk กำหนดมาหรือไม่)
 • การออกใบประกาศนียบัตร Certification of Completion การผ่านการอบรมจาก ATC ต้องออกผ่านระบบ
  Autodesk Education Evaluation System ซึ่งเป็นระบบจดการข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจาก ATC ซึ่ง Autodesk จะกำหนดรูปแบบของใบประกาศและเก็บข้อมูลผู้ที่ผ่านการอบรม ศูนย์ฝึกอบรมจะพิมพ์ใบประกาศได้เท่านั้น (สามารถเลือกรับใบประกาศอิเล็กโทรนิคส่งไปที่อีเมลของนักเรียนด้วย)

Autodesk Authorized Certification Center หรือ ACC คือสถานที่สอบ Autodesk Certificated Exam ได้รับการรับรองโดย Certiport ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ให้ดูแลการสอบ Autodesk Certificated Exam ทั่วโลก

 • ต้องเป็น Autodesk Authorized Training Center
 • ต้องได้รับการรับรองจาก Certiport ให้เป็นศูนย์สอบ Certiport Authorized Testing Center ซึ่งจะได้รับเลข Organization กำกับ

     

 • ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Administrator) ประจำศูนย์สอบ
 • ต้องมีอาจารย์ประจำศูนย์สอบ (Teacher) 
 • ต้องมีเจ้าหน้าที่คุมสอบ (Proctor) ที่ได้ทำข้อตกลงและข้อกำหนดกับ Certiport
ผลงานลูกค้าของเรา