ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Essentials

รายละเอียดหลักสูตร

  หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานใน Autodesk Fusion 360 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดล 3 มิติในหลายรูปแบบ โดยแยกการเรียนรู้เป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆตามประเภทการใช้งาน เช่น สร้างSolid Models, การปั้นวัตถุ(Sculpt), การสร้างภาพเสมือนจริง(Render)  เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

 ระยะเวลาในการอบรม

2 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทำความรู้จัก Autodesk Fusion 360
 • Workspace ของ Fusion 360
 • การสร้างโมเดลชนิด Solid Models
 • การปั้นโมเดลด้วย T-Splines technology
 • การประกอบชิ้นงาน
 • การสร้างภาพเสมือนจริงใน Fusion360
 • การสร้างแบบสั่งงาน(Drawing)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Fusion 360

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา