ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Electrical Hands-on Test Drive (เรียนฟรี)

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

หลักสูตร “Autodesk AutoCAD Hands-on Test Drive” จัสอนให้ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงความสามารถโดยรวมของโปรแกรม AutoCAD Electrical ตั้งแต่การแนะนำอินเตอร์เฟสการใช้งงาน การสร้างโปรเจค การกำหนดมาตรฐานแบบไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์สำเร็จรูป เทคนิคการสร้างและใช้วงจรย่อยสำเร็จรูป การเขียนแบบ Schematic,  PLC I/O และ Panel Layout

เนื้อหาของหลักสูตร

 • แนะนำอินเตอร์เฟสของ AutoCAD Electrical
 • การใช้งาน Project Manager เพื่อควบคุมงานแบบไฟฟ้าในโปรแกรม
 • มาตรฐานแบบไฟฟ้า, การเซ็ตอัพกรอบแบบแปลนของบริษัท
 • การขึ้นโปรเจ็คใหม่จากโปรเจ็คเท็มเพลต
 • การสร้างแบบผังวงจร Schematic Drawing (Diagram)
 • วิธีเขียนแบบจากอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น PB, Terminal, Fuse, Motor เป็นต้น
 • เทคนิคการสร้างและใช้วงจรย่อยสำเร็จรูป
 • วิธีเขียน PLC I/O
 • การสร้างสัญลักษณ์อุปกรณ์ขึ้นใช้เอง
 • การเขียนแบบ Panel Layout หน้าตู้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องเข้าใจหลักการออกแบบและเขียนแบบทางไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรม CAD ตัวอื่นๆ มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Electrical ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา