ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี)

Autodesk Inventor for CAE Hands On เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor for CAE Hands On เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE) ด้วย Autodesk Inventor Professional โดยศึกษาจากการทำเวิร์คช็อปอย่างง่ายทีละขั้นตอนตามฟีเจอร์

 • Stress Analysis เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความเค้น (Stress) การเสียรูป (Displacement) ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) และความเครียด (Strain) ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)
 • Dynamic Simulation เครื่องมือสำหรับสร้างแบบจำลองการเคลื่อน (Motion) ที่ของชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อศึกษาตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง (Position, Velocity และ Acceleration) ของชิ้นงาน
 • Optimization เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ วิเคราะห์หาบริเวณที่สามารถตัดเนื้อวัสดุออกเพื่อลดน้ำหนัก หรือจำลองความหนาหรือขนาดต่างเพื่อหาขนาดที่เหมาะสม แต่ยังสามารถทำงานได้ภายใต้ค่าความปลอดภัยเท่าเดิม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Computer Aided Engineering (CAE)
 • การใช้ฟีเจอร์ Stress Analysis วิเคราะห์ความเค้นปัญหาโมเดล 3 มิติ 3D Element
 • การใช้ฟีเจอร์ Stress Analysis วิเคราะห์ความเค้นปัญหาผนังบาง (2D Element)
 • การใช้ฟีเจอร์ Stress Analysis วิเคราะห์ความเค้นปัญหางานโครงสร้าง (1D Element)
 • การใช้ฟีเจอร์ Dynamic Simulation สร้างแบบจำลองวิเคราะห์การเคลื่อนที่และภาระ Motion Load
 • การนำผลการวิเคราะห์จาก Stress Analysis และ Dynamic Simulation มีปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
 • การลดน้ำหนักของชิ้นงานด้วยฟีเจอร์ Shape Generator

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกรออกแบบ วิศวกรเครื่องกล หรือผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Aided Engineering (CAE) มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา