ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี)

Autodesk Inventor for Moldflow Hands On เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor for Moldflow เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการการวิเคราะห์การไหลของพลาสติกเพื่อทราบและแก้ปัญหาในการฉีดชิ้นงานพลาสติดด้วยแม่พิมพ์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE) ด้วย Autodesk Inventor Professional โดยศึกษาจากการทำเวิร์คช็อปอย่างง่ายทีละขั้นตอนตามฟีเจอร์

 • การสร้าง Part , Gate , Runner
 • การเลือกวัสดุที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงาน และการตั้งค่าการฉีด
 • การวิเคราะห์การไหล (Part Fill Analysis)
 • การแก้ไขการออกแบบการวางเบ้าพิมพ์

 เนื้อหาของหลักสูตร

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การวางเบ้าพิมพ์ในแม่พิมพ์
 • การใช้ฟีเจอร์ 3D Parametric modeling ในการสร้างชุดชิ้นงานทางวิ่งทางเข้า
 • ประกอบชิ้นงานทางเข้าและทางวิ่งเข้าด้วยกัน
 • การรวมชิ้นงานทางเข้าทางวิ่งเข้าด้วยกัน
 • การใช้ฟีเจอร์ Create Mold Design จำลองวิเคราะห์การไหล
 • การนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์การไหลมาแก้ไขการวางเบ้าพิมพ์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์หรือผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Aided Engineering (CAE) มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา