ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี)

Autodesk Vault Hands-on Test Drive

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Vault Hands On จะแนะนำการเครื่องมือเบื้องต้นและภาพรวมของโปรแกรม ในการจัดการ CAD File เช่น สภาพแวดล้อมของโปรแกรม (User Interface), การจัดการเวอร์ชันการออกแบบ (Manage Version), การนำ CAD File มาใช้ซ้ำในโปรเจคใหม่ (Reuse Design) และตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การจัดการไฟล์ AutoCAD และ Inventor ด้วย Vault ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ จากการทำเวิร์คช็อปพร้อมคู่มือที่จะอธิบายทีละขั้นตอนอย่างละเอียด

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้ User Interface ของโปรแกรม Autodesk Vault
  • การจัดการเวอร์ชัน (Manage Version)
  • การจัดการไฟล์ AutoCAD ด้วย Vault
  • การจัดการไฟล์ Inventor ด้วย Vault
  • การนำ CAD File มาใช้ซ้ำในโปรเจคใหม่ (Reuse Design)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ หัวหน้าทีมออกแบบ วิศวกร เจ้าหน้าที่เขียนแบบหรือออกแบบ ที่ต้องการจัดการ CAD File ในองค์กร

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Vault ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา