ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา

 

หลักสูตร Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Estimator Hands On” จะแนะนำการใช้งาน Features เกี่ยวกับการประมาณราคาโครงการต่าง ๆ ด้วยระบบข้อมูลรวมศูนย์ ผ่านการอัพโหลดไฟล์ข้อมูล หรือสามารถเลือกรายการที่ต้องการได้ โดยราคาในแต่ละรายการจะเป็นราคาเดี่ยว ที่ต้องผ่านระบบอนุมัติ ทำให้ผู้เสนอราคาสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาใหม่ เพื่อใช้ในการติดตาม และประเมิณความก้าวหน้าของโครงการได้ รวมถึงระบบจัดเก็บประวัติผู้ใช้งานที่ช่วยให้สามารถปริเมิณประสิทธิ์ภาพการทำงานของพนักงาน 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การสร้างข้อมูลโครงการ
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Factor F
 • เรียนรู้การสร้างรายการ Material / Object list
 • เรียนรู้การนำเข้ารายการข้อมูล การเลือกข้อมูล
 • เรียนรู้การปรับแก้ การเพิ่มเติมค่าดำเนินการ
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือจัดพิมพ์
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือรายงาน
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือจัดการผู้ใช้
 • เรียนรู้ระบบการทำงานของโปรแกรม Workflow 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel
 • มีพื้นฐานความเข้าใจในการประมาณราคา

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Novatar Estimator ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Novatar

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา