ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk CFD for Refrigerator (ตู้เย็น,ตู้แช่)

หลักสูตร วิเคราะห์การไหลและการถ่ายเทความร้อนสำหรับตู้เย็น

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

หลักสูตร “วิเคราะห์การไหลและการถ่ายเทความร้อนสำหรับตู้เย็นตู้แช่” จะวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหล (Fluid Dynamics) ที่เกิดขึ้นภายในตู้เย็นตู้แช่ แบบสภาวะคงที่ (Steady-State) ด้วยโปรแกรม Autodesk CFD โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ เช่น การไหลเวียนของอากาศและการกระจายตัวของอุณหภูมิ มาพัฒนาอุปกรณ์หรือการจัดวางส่วนประกอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตู้เย็น การสอนจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือทำ และแทรกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เข้าใจการแก้ปัญหามากขึ้น ทั้งยังมีตัวอย่างปัญหาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • พื้นฐานการวิเคราะห์พลศาสตร์ของไหลด้วยคอมพิวเตอร์ (CFD)
 • พื้นฐานการใช้โปรแกรม CFD สำหรับการวิเคราะห์ตู้เย็นแบบสภาวะคงที่ (Steady-State)
 • การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน
 • การวิเคราะห์การไหลเวียนของอากาศและการกระจายตัวของอุณหภูมิ
 • การกำหนดและตั้งค่าการไหลผ่านรังผึ้ง Honeycomb (Porous Media / Distribute Resistance)
 • การกำหนดและตั้งค่าพัดลมและโบลเวอร์ (Internal Fan / Pump)
 • การกำหนดและตั้งค่าวัสดุฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ทีสนใจการวิเคราะห์ปัญหาการไหลและการถ่ายเทความร้อนด้วยคอมพิวเตอร์ CFD: Computational Fluid Dynamic

สำหรับงานออกแบบและพัฒนาตู้เย็นหรือตู้แช่

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Simulation CFD ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 28,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา