ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Dynamo Essentials I

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร "Dynamo Essentials I" จะเป็นการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรมเช่น ประเภทข้อมูล การแปลงข้อมูล การเชื่อมโยงชุดคำสั่ง การประมวลผล การใช้งานชุดคำสั่งสำเร็จรูป และการสร้างชุดคำสั่งขึ้นมาเอง ทั้งนี้โปรแกรม Dynamo สามารถทำการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบตัวเลขทางคณิตศาสตร์ และรูปทรง Geometry (สามารถนำเข้าไฟล์พื้นผิวได้) อีกทั้งยังมีความสามารถในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ภายในโปรแกรม Autodesk Revit เช่น ชื่อ พื้นที่ ปริมาตร เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ประเภทของข้อมูล ชนิดข้อมูล
 • เรียนรู้การเชื่อมโยงชุดคำสั่ง Node ต่าง ๆ
 • เรียนรู้ประเภทของการประมวลผล
 • เรียนรู้องค์ประกอบ Geometry
 • การใช้งานเครื่องมือ Logic Math
 • การสร้าง Function

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Essentials

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Dynamo Studio ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา