ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design” จะสอนคำสั่งการประกอบและแนวทางการจัดการเมื่อประกอบงานขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนหลายๆ Component ด้วยเทคนิค Top Down Design, Bottom Up Design และ Middle Out Design ที่มีข้อดีข้อเสียต่างกัน และยังสอนและอธิบายกลุ่มคำสั่ง Joint ทุกตัวพร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ กับงานประกอบแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างงานประกอบแบบอยู่กับที่ หรืองานประกอบที่ขยับหรือแสดงการเคลื่อนที่ของ Component ได้ ซึ่งจะสอนผ่านการอธิบายสรุปเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่ายที่สุด และลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำตามเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบ Nonlinear แต่ละประเภท

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการสร้างงานประกอบของ Fusion 360
 • การจัดการ Component ใน Assembly
 • ชนิดของ Joint องศาอิสระ (DOF) และการประยุกต์ใช้ Joint กับงานประกอบแบบต่างๆ
 • แนวทางการประกอบงานขนาดใหญ่ และเทคนิคการสร้าง Sub-Assembly
 • การทำ Motion Study เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Component เมื่อมีการเคลื่อนที่ (Kinematic Motion Analysis)
 • การสร้าง Exploded View
 • การทำ Design Reservation ป้องกันการแก้ไขงานโดยผู้ใช้อื่นใน Fusion Team

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องเข้าใจอินเตอร์เฟสการใช้งานโปรแกรมและการเขียน Solid Model ด้วย Fusion 360 เป็นอย่างดี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Fusion 360 Essentials มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา