ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis

หลักสูตร Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Advanced Simulation & Analysis” จะสอนการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Fusion 360  โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ Nonlinear Static Analysis ได้แก่ ความไม่เป็นชิงเส้นของรูปทรง หรือ Geometric Nonlinearity ความไม่เป็นเชิงเส้นของวัสดุ หรือ Material Nonlinearity ความไม่เป็นเชิงเส้นของค่าขอบเขต หรือ Boundary Nonlinearity แบบจำลองกึ่งหยุดนิ่ง Quasi-Static และ Dynamic Analysis ได้แก่ การทำแบบจำลองความถี่ Frequency และ Dynamic Load ซึ่งจะสอนผ่านการอธิบายสรุปเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่ายที่สุด และลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำตามเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบ Nonlinear แต่ละประเภท 

เนื้อหาของหลักสูตร

  • ความหมายและแนวทางการแก้ปัญหาแบบไม่เป็นเชิงเส้น หรือ Nonlinear
  • การวิเคราะห์ Nonlinear Material Analysis
  • การวิเคราะห์ Structural Buckling
  • การวิเคราะห์ Quasi-Static Event Simulation
  • การงวิเคราะห์ Dynamics Event Simulation

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกรหรือผู้ออกแบบ ต้องเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานในการทำ FEA ด้วย Fusion 360 เป็นอย่างดี หรือฝ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร Autodesk Inventor Statics Stress and Modal Analysis มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 7,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา