ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Mesh Modeling Essentials” จะสอนการเขียนโมเดลชนิด Mesh Model ซึ่งจะนำไปใช้ต่อในกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing หรือการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 โดยหลักสูตรจะมีเนื้อหาเน้นที่การสร้าง Mesh Model จาก Solid หรือ Surface หรือรับไฟล์ Mesh อื่นๆ มาแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น หรือเหมาะสมกับความสามารถของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การเรียนการสอนจะอธิบายนิยาม หลักการ หรือเครื่องมือให้เข้าใจแล้วทำตามทีละขั้นตอน และมีแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนและเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ

เนื้อหาของหลักสูตร

  • หลักการและนิยามของ Mesh Model
  • การสร้างและนำเข้า Mesh Model
  • การแก้ไข Mesh ด้วยกลุ่มคำสั่ง Repair
  • การปรับแก้ Mesh Model ด้วย Plane Cut, Shell, Combine, Reverse Normal และ Scale Mesh
  • การปรับแต่งหความหนาแน่นของผิว Mesh ด้วย Remesh, Reduce Mesh และ Smooth
  • การ Export File และตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (ไม่ได้พิมพ์งานจริง)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องเข้าใจอินเตอร์เฟสการใช้งานโปรแกรมและการเขียน Solid Model ด้วย Fusion 360 เป็นอย่างดี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Fusion 360 Essentials มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องเข้าใจอินเตอร์เฟสการใช้งานโปรแกรมและการเขียน Solid Model ด้วย Fusion 360 เป็นอย่างดี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Fusion 360 Essentials มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา