ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis” จะสอนการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นเมื่อมีภาระกระทำจากภายนอก และการเสียรูปจากการสั่นสะเทือน ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Finite Element Method: FEM โดยโมดูล Static Stress และ Modal Frequency ของโปรแกรม Autodesk Fusion 360  โดยจะสอนหลักการของ FEM คำสั่งของโมดูล Static Stress และ Modal Frequency การกำหนดภาระ Load และการจับยึด Constraint การอ่านค่าและวิเคราะห์ผลเฉลย การแก้ปัญหาเมื่อผลเฉลยไม่ลู่เข้า การสร้างรายงานการวิเคราะห์ ด้วยการสอนที่จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา ทำตัวอย่าง แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาทางวิศวกรรม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเค้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วย Static Stress Analysis.
  • กำหนดความสัมพันธ์ (Constrains) และภาระ (Load)
  • การอ่านค่าและตีความผลเฉลยที่ได้จากการคำนวณ
  • การวิเคราะห์ความเสียหายจากความถี่ธรรมชาติ Modal Frequency Analysis 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Fusion 360 Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการและมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 สร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) มาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา