ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials” จะสอนการเขียนโมเดล 3D Surfaces Model ด้วยโปรแกรม Fusion 360 โดยจะเป็นพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นการแสดงผิวเป็นสำคัญได้แก่ Industrial Design หรือ Automotive เป็นต้น ด้วยคำสั่งเขียนและแก้ไขงานผิวที่สามารถจัดการได้ถึงระดับ Smooth G2 (Curvature) ไปจนถึงการนำโมเดลผิวที่ได้ไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน Solid จริงด้วยเทคนิค Master Model การเรียนการสอนจะอธิบายนิยาม หลักการ หรือเครื่องมือให้เข้าใจแล้วทำตามทีละขั้นตอน และมีแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนและเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการและนิยามของ Surfaces Model
 • การสร้าง Surface ด้วยกลุ่มคำสั่ง Primitive
 • การสร้าง Surface จาก 2D Sketch
 • คำสั่งแก้ไขผิวของ Surface Model เช่น Stitch, Trim และ Extent เป็นต้น
 • เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ Surface เช่น Curvature Comb Analysis, Zebra Check Analysis เป็นต้น
 • การเขียนโมเดลด้วยเทคนิค Solid – Surface Hybrid Modeling
 • แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Surface Model
 • การสร้างโมเดลงานประกอบด้วยเทคนิค Master Model

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกร นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องเข้าใจอินเตอร์เฟสการใช้งานโปรแกรมและการเขียน Solid Model ด้วย Fusion 360 เป็นอย่างดี หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Fusion 360 Essentials มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา