ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis           

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis” จะสอนวิธีการหาผลเลยของปัญหาทางความร้อนโดยอาศัยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ตามเงื่อนไข การถ่ายเทความร้อนแบบ Static Thermal ที่สภาวะคงตัว Steady State และคุณสมบัติของวัสดุเป็นแบบเชิงเส้น (Linear)

  • โมดูล Thermal วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากภาระทางความร้อน การนำความร้อน (Conduction Heat Transfer) การพาความร้อน (Convection Heat Transfer) การแผ่รังสีความร้อน (Radiation Heat Transfer) ผลเฉลยที่ได้คือ Temperature และ Heatf Fux
  • โมดูล Thermal Stress วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน ความเค้นที่เกิดจากการขยายตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนรวมกับความเค้นที่เกิดจากภาระหรือแรงกระทำจากภายนอก ผลเฉลยที่ได้คือ Safety Factor, Stress, Displacement, Strain, Contact Pressure, Temperature และ Heat Flux

ด้วยการสอนที่จะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา ทำตัวอย่าง แบบฝึกหัด และกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาทางวิศวกรรม ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเค้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

 เนื้อหาของหลักสูตร

  • การแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  • การใช้โมดูล Thermal วิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน
  • การใช้โมดูล Thermal Stress วิเคราะห์ปัญหาความเค้นที่เกิดจากความร้อน
  • กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อนด้วย Fusion 360

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Fusion 360 Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการและมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 สร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) มาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา