ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น)

 

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM 3D Milling

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

        หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรมAutodesk Inventor CAM 3D Milling การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การเลือกเครื่องจักร การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหมดเส้นทางเดินของมีดกัดการสร้างเส้นเดินเข้าออกของมีดกัดการจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร ซึ่งจะใช้ร่วมกับโปรแกรม CIMCO ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับตัวโปรแกรม Autodesk Inventor CAM 3D Milling เพื่อช่วยในการปรับแต่ง G-code รวมถึงการดาวน์โหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM 3D Milling
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Inventor CAM 3D Milling Operation
 • การแก้ไข Solid model ในโหมด CAM
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้างภาพรวมของโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC
 • การดาวโหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk
 • เรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร โดยใช้รวมกับโปรแกรม “CIMCO” ที่ติดมากับโปรแกรม Autodesk Inventor CAM

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor เพื่อที่จะแก้ไขชิ้นงานและผู้ใช้ควรมีทักษะเครื่องมือและเครื่องจักร CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจโปรแกรม Autodesk Inventor CAM 3D Milling

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา