ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II

หลักสูตร ออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Autodesk Inventor พาร์ท II

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน (15 ชั่วโมง)

หลักสูตร “ออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Autodesk Inventor พาร์ท II” จะสอนการสร้างโมเดลระบบส่งกำลัง (Power Transmission) ลูกเบี้ยว (CAM) ระบบโซ่และสายพาน สปริง (Spring) และการคำนวณทางวิศวกรรม Brake, Bearing, Hub, Power Screw และ Tolerance (Limits Fits และ Press Fit) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor ตามเงื่อนไขการออกแบบ และลักษณะการทำงาน โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นความเข้าใจในทฤษฎีการออกแบบและการนำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมและการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบชิ้นงาน

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Inventor Professional
  • พื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรม
  • การออกแบบระบบส่งกำลังด้วยโซ่และสายพาน Chain and Belt Design, V-Belt, Synchronous Belt, Roller Chain
  • การออกแบบลูกเบี้ยว CAM, Disc CAM, Linear CAM, Cylindrical CAM
  • การเลือกใช้สปริง Spring, Compress Spring, Extension Spring, Belleville Spring, Torsion Spring
  • การคำนวณ Brake, Bearing, Hub, Power Screw และ Tolerance (Limits Fits และ Press Fit)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานขั้นสูงด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor และต้องมีพื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนทางกล

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา