ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Nastran Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Inventor Nastran Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Inventor Nastran Essentials” จะสอนพื้นฐานการวิเคราะห์ Finite Element Analysis สำหรับปัญหาแบบ Linear Static ด้วยโปรแกรม Inventor Nastran ในสภาพแวดล้อมของโปรแกรม Autodesk Inventor ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ความเสียหายและทำนายพฤติกรรมของ Part หรือ Assembly ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเวิร์คโฟลว์ของการวิเคราะห์ FEA การสอนจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรูจากการลงมือทำ และแทรกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เข้าใจการแก้ปัญหามากขึ้น ทั้งยังมีตัวอย่างปัญหาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสการใช้งาน Inventor Nastran
 • เริ่มต้นกำหนดและแก้ไข Subcases, Idealizations, Materials, Load & Constrain และ Connector
 • การกำหนด Constraints และ Loads
 • การทำหนดผิวสัมผัส หรือ Contact ระหว่าง Part ใน Assembly
 • การสร้างและตั้งค่า Mash
 • การตั้งค่า Analysis สำหรับการ Run เพื่อหาผลเฉลย
 • แนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหา Linear Static
 • กรณีศึกษาเพิ่มประสบการณ์ Linear Buckling, Normal Modes, Assembly Modeling with Contact, Linear Steady State Heat Transfer และ Thermal Stress
 • ตัวอย่างการนำงานร่วมกับ Stress Analysis และ Dynamic Simulation ของ Inventor
 • ตัวอย่างการนำงานร่วมกับ Frame Generator ของ Inventor
 • ตัวอย่างการนำผลเฉลยของการไหลและการถ่ายเทความร้อนจาก Autodesk CFD มาใช้ใน Inventor Nastran

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิศวกรผู้ออกแบบต้องมีทักษะในการออกแบบและเขียนโมเดลด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional หรือผู้ที่สนใจต้องเข้าใจในอินเตอร์เฟสการใช้งาน Autodesk Inventor Professional เป็นอย่างดี ถ้าผ่านการอบรมในหลักสูตร Autodesk Inventor Stress Analysis จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor Nastran ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 28,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา