ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit)

หลักสูตร Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit)

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

Course Outline

หลักสูตร Autodesk Inventor Working with AEC Projects มีเนื้อหาคลอบคลุม 2 ส่วนคือ การทำงานรวมกับไฟล์ RVT ของโปรแกรม Autodesk Revit และการเขียน BIM Content หรือ Revit Family File (RFA) ได้แก่ Cable Tray Connector, Conduit Connector, Electrical Connector, Pipe Connector, Duct Connector หลักสูตรจะอธิบายเวิร์กโฟลว์ แนวทางข้อแนะนำ และเพิ่มประสบการณ์ด้วยการทำเวิร์กช็อป เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรและสามารพนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกับ Revit
 • การเข้าถึงข้อมูลใน BIM 360 จาก Inventor
 • การนำไฟล์ RVT มาเป็นโมเดลอ้างอิงใน Inventor
 • การสร้างไฟล์ RVT จาก Inventor
 • การสร้าง Revit Family สำหรับงานระบบ MEP

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • เข้าใจหลักการเขียนโมเดล Part Modeling สร้างงานประกอบ Assembly Design เป็นอย่างดี
 • หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Inventor ขั้นพื้นฐาน จากทาง Able Academy
 • หรือมี Autodesk Inventor Certified User

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา