ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Architecture Advanced

หลักสูตร Autodesk Revit Architecture Advanced

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit Architecture Advanced” จะแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการแก้ไข Model/Family ในงานสถาปัตย์กรรม ที่เป็นลักษณะงานเฉพาะทาง พร้อมทั้งการแก้ไขจุดต่อ จุดอ้างอิงตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ และสอนการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบงานแบบแปลน การ Combine แบบ พร้อมทั้งการอ้างอิงแบบจากไฟล์อื่น ๆ และการ Monitor Collaborate ในการทำงานร่วมกัน การจัดการขั้นตอนการก่อสร้าง และการเน้นสีให้เฉพาะกับงาน (Room Area) อีกทั้งยังสอนใช้งานเครื่องมือการแก้ไขบันได/ทางลาด และราวจับ และเครื่องมือต่าง ๆ เฉพาะทาง ที่จำเป็นต่อการสอบ Certificated Professional อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Collaborate Workset ในการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้การ Combine แบบจากไฟล์อื่น (Revit Link)
 • เรียนรู้การเน้นสีให้กับพื้นที่ต่าง ๆ (Room Area) Scheme Color
 • เรียนรู้การแก้ไข Family Parameter และจุดต่อต่าง ๆ
 • การใช้งานเครื่องมือ Toposurface เพื่อปรับระดับดิน
 • การแก้ไข Family System บันได/ทางลาด/ราวจับ
 • การสร้างวัตถุจาก Mass Model
 • การใช้เครื่องมือการปรับระดับ ผนัง
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษและมุมมอง
 • การตั้งค่าการจัดวางชื่อแบบแปลน

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Essential   

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา