ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit MEP Electrical Advanced

หลักสูตร Autodesk Revit MEP Electrical Advanced

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit MEP Electrical Advanced” จะแนะนำและสอนใช้งานเครื่องมาต่าง ๆ ในการเขียนงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร ทั้งในส่วนของแสงสว่าง (การแก้ไข Parameter ต่าง ๆ , จุดต่อ Connector และประเภทของ Family) และส่วนของงานไฟฟ้าระบบ (เต้ารับไฟฟ้า จุดต่อ Connector รวมถึงรายละเอียดเฉพาะทางของ Parameter Family นั้น ๆ) และการเชื่อมต่องานระบบไฟฟ้า เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำการคำนวน Load เพื่อใช้ในการออกแบบขนาดของสายไฟได้ รวมถึงสามารถทำการสร้างพื้นที่ ที่บ่งบอกถึงการใช้พลังงานในอาคารได้ และจัดทำรายงานออกมาในรูปแบบของ 2 มิติ , 3 มิติ พร้อมทั้งงานเอกสารอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การแก้ไข Family Parameter Equipment และ Lighting
 • เรียนรู้การจัดทำ Central File ส่วนกลางเพื่อใช้ในการทำงาน Collaborate
 • เรียนรู้การสร้างรายงานการถอดปริมาณงานต่าง ๆ
 • เรียนรู้การสร้างพื้นที่ Zone เพื่อแสดงการใช้พลังงาน
 • เรียนรู้การ Circuits System เพื่อใช้ในการคำนวณพลังงาน
 • เรียนรู้การใช้งาน Shared Parameter เพื่อใช้ในการจัดกลุ่ม/ถอดปริมาณตาม Type
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือในการสร้างระบบการเดินสายไฟโดยอัติโนมัติ
 • เรียนรู้การจัดการมุมมองในการทำงานไฟฟ้า
 • เรียนรู้การจัดทำแบบขยาย Detail Template ต่าง ๆ 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Autodesk Revit MEP Essentials
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา