ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ)

หลักสูตร Autodesk Vault Administrator

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Vault Administrator” เป็นหลักสูตรสำหรับจัดการส่วน Server ของผู้ดูแลระบบด้วยโปรแกรม Autodesk Data Management Server Console (ADMS) โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูและและจากการ ADMS ได้ ซึ่งหลักสูตรจะอธิบาย Workflow และเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ เช่น การสร้าง Vault สำหรับเก็บข้อมูล การสร้างบัญชีผู้ใช้ การนำข้อมูล (Document หรือ CAD Data) เดิมเข้าสูง Vault การจัดการกับ File Properties รวมถึงการสำรองข้อมูล Back Up และ Restore เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านการอธิบายและการทำเวิร์กช็อปเสริมประสบการณ์ที่สอนทีละขั้นตอนอย่างละเอียด 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสการใช้งานของ Autodesk Data Management Server Console (ADMS)
 • การสร้างและตั้งค่า Vault ที่เครื่อง Server สำหรับเก็บข้อมูล
 • การสร้างและตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (User) และกลุ่มผู้ใช้ (Group)
 • การจัดการไฟล์ Inventor ได้แก่ Project File, Model File, Library File และ Content Center File
 • การนำข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งไฟล์เอกสาร (Document, PDF, Image) หรือไฟล์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ (2D และ 3D CAD Data) เข้าสูง Vault
 • การจัดการคุณสมบัติ (Properties) ของข้อมูลใน Vault ได้แก่การ Rename Properties, Change Properties States, Adding AutoCAD Attribute, การเพิ่ม Properties โดยผู้ใช้ และ Reindexing Vault Database
 • การสำรอง (Back Up) และคือค่า (Restore) ข้อมูลของ Vault
 • การดูแล Vault ได้แก่ การ Purge ข้อมูลเก่า การติดตามและตรวจสอบสถานะของไฟล์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องเป็นผู้ดูและระบบของโปรแกรม Autodesk Vault (Basic, Workgroup และ Professional) เช่น CAD Manager, IT Manager, Design Manager, Engineering Manager หรือหัวหน้างานทีมออกแบบที่ใช้โปรแกรม Autodesk Vault (Client)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Vault ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 4,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 8,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา