ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Vault Basic Essentials

หลักสูตร Autodesk Vault Basic Essentials

หลักสูตร Autodesk Vault Basic Essentials จะสอนพื้นฐานการจัดการกับไฟล์ CAD ภายในองค์กรทั้งผู้ใช้ (User) และผู้ดูแล (CAD Administrator) ด้วยโปรแกรม Autodesk Vault โดยจะสอนคำสั่งหรือเครื่องมือสำหรับการบริหาร การจัดการ และการแก้ไขข้อมูล (Data Management) การสร้างกลุ่มและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (Permission) ซึ่งการสอนจะเป็นการจำลองสถานการณ์ที่มีการทำงานกันเป็นทีม (Consolidate and Organization) ที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม Autodesk Inventor และ Autodesk AutoCAD มีกรณีศึกษาให้ผู้เข้าอบรมได้เป็นทั้ง ผู้ใช้ (User) และผู้ดูแล (CAD Administrator) คอยจัดการ ข้อมูล (CAD Data) และ ผู้ใช้ (User) เพื่อให้เข้าใจหลักการของโปแรกรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของผู้เข้าอบรมได้ 

ระยะเวลาในการอบรม : 3 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

  • อินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk Vault
  • การใช้งาน Vault ร่วมกับ Inventor, และ AutoCAD
  • คำสั่งในการ ค้นหา เปลี่ยน แก้ไข คุณสมบัติของไฟล์ CAD Data
  • การสร้างและจัดการ Database
  • การนำไฟล์ CAD Data เข้าสู่ Vault และการเพิ่ม Data Base
  • การสร้างและกำหนดสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้ Administration

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk inventor Essentials หรือ Autodesk AutoCAD Essentials หรือผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรม Inventor หรือ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Vault 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 8,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 17,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา