ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Vault Workgroup Essentials

หลักสูตร Autodesk Vault Workgroup Essentials

ระยะเวลาในการอบรม : 2 days (14 ชั่วโมง) 

หลักสูตร Autodesk Vault Workgroup Essentials คือหลักสูตรต่อเนื่องจาก Autodesk Vault Basic Essentials ที่จะสอนการจัดการ Lifecycles, Properties, Categories, และ Revisions และการสร้างรายงานการออกแบบจากข้อมูลต่างๆ การคัดลอกการออกแบบด้วย Copy Design และการใช้ Job Server จัดการงานประกอบขนาดใหญ่ (Large Assembly) ทั้งในส่วนผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแลระบบ (CAD Administrator) ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือทำเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กโฟลว์ทั้งในสภาพแวดล้อม AutoCAD และ Inventor เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การสร้าง การจัดการและการใช้ Lifecycle States กำหนดกระบวนการหรือขั้นตอนออกแบบ
 • การจัดการการแก้ไข Revision Management
 • การกำหนด Categories และ Properties
 • การจัดการชื่อเอกสารอัตโนมัติ Automatic File Naming
 • การสร้างรายงาน Creating Reports
 • การนำการออกแบบเดิมมาใช้ด้วย Copy Design
 • การใช้ Job Server กับงานประกอบขนาดใหญ่ (Large Assembly)
 • การอัพเดทแบบด้วย Vault Revision Table Administration ที่เชื่อมโยงกับ Job Server

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Vault Basic Essentials หรือผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถใช้โปรแกรม Autodesk Vault Basic เป็นอย่างดีในระดับใช้งานได้จริง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Vault ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา