ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Cable and Harness Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Cable and Harness Design

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Inventor Cable and Harness Design ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเลย์เอาท์ของระบบสายไฟแบบ 3 มิติ (Cable and Harness 3D Layout) ภายในอุปกรณ์หรือตู้ควบคุมต่างๆ ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งผู้เรียนสามารถทราบรายการวัสดุ ความยาวของสายไฟและปลอกสายไฟ จำนวนอุปกรณ์ Connector ที่ถูกต้องแม่นยำ การสร้าง Nailboard Diagram และการนำข้อมูลจาก AutoCAD Electrical มาสร้างเป็น Cable and Harness 3D Layout โดยการออกแบบด้วยหลักการ ต้นแบบดิจิตอล (Digital Prototype) ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step By Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในออกแบบระบบ Cable and Harness ได้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้อินเตอร์เฟสและหลักการของฟังก์ชัน Cable and Harness
  • เรียนรู้การสร้างเส้นทางเดินของสายไฟ (Route)
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้างสายไฟชนิดต่างๆ (Wire, Cable และ Splice)
  • การสร้าง Nailboard Diagram
  • เรียนรู้การสร้างชิ้นส่วนมาตรฐาน Electrical Part สำหรับงาน Cable and Harness
  • เรียนรู้การนำเข้าข้อมูลสายไฟจากโปรแกรม AutoCAD Electrical

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา