ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis

หลักสูตร Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน (14 ชั่วโมง)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis” จะสอนหลักการพื้นฐานการวิเคราะห์ความล้า (Fatigue) และการโก่งเดาะ (Bucking) ด้วยโปรแกรม Inventor Nastran โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  Finite Element Analysis (FEA) ในสภาพแวดล้อมของโปรแกรม Autodesk Inventor ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ความเสียหายและทำนายพฤติกรรมของชิ้นงานหรือแอสเซมบลีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อหลีกเลี้ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสการใช้งาน Inventor Nastran
 • พื้นฐานการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย FEA
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหา Linear Static และ Nonlinear Static
 • พื้นฐานการวิเคราะห์ความล้า Fatigue Analysis
 • การวิเคราะห์หารอบการทำงานภายใต้แรงกระทำซ้ำด้วย Inventor Nastran
 • พื้นฐานการวิเคราะห์การโก่งเดาะ Bucking Analysis
 • การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างด้วย Inventor Nastran

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

วิศวกรออกแบบ วิศวกรเครื่องกล หรือผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ความล้า (Fatigue) และ การโก่งเดาะ (Bucking) เพื่อศึกษาและทำนายความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือโครงสร้าง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor ระดับขันใช้งานจริง หรือผ่านการอบรมในหลักสูตร Inventor Essentials มาก่อน การอบรมจะมีประสิทธิภาพมาขึ้นถ้าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Inventor Nastran Essentials

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor Nastran ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา