ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Tube and Pipe Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Tube and Pipe Design

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร  Autodesk Inventor Tube and Pipe Design จะสอนการออกแบบระบบท่อ Tube and Pipe System และเลย์เอาท์ แบบ 3 มิติ (3D Layout) สำหรับเครื่องจักร หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมในรูปแบบ Autodesk Inventor Professional   ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย การเรียนรู้อินเตอร์เฟสของโปรแกรมพื้นฐานและหลักการใช้โปรแกรมออกแบบระบบท่อ (Run และ Route) การเลือกข้อต่อ Fitting การสร้างแบบเลย์เอาท์ 2 มิติ (2D Layout) การถอดรายการวัสดุของระบบท่อ (BOMs) ที่คลอบคลุมระบบท่อทั้ง 3 ระบบคือ Rigid Tubing, Piping System และ Flexible Hose ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step By Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในออกแบบระบบ Tube and Pipe  สำหรับเครื่องจักรได้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การออกแบบและสร้างระบบท่อ 3 มิติ (3D Layout) ด้วย Inventor
  • การสร้างเส้นทางเดินของท่อ (Run and Route)
  • การนำข้อต่อ (Fitting) มาประกอบ
  • การสร้างชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับงาน Tube and Pipe และการจัดเก็บใน Library
  • การสร้างแบบสั่งงาน 2D Layout
  • การสร้างรายการวัสดุ (BOMs) สำหรับระบบท่อ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา