ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
4-6 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา