ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
15-16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา