ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
15-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 4
12-13 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา