ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
21-25 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา