ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร AutoCAD Electrical Essential Course

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นการสอนการออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบ แมคคาทรอนิคส์ เช่น ระบบไฟฟ้ากำลังโรงงาน,งานออกแบบ -สร้างตู้ควบคุมมอเตอร์กำลังและอินเวอร์เตอร์ต่างๆเป็นต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical  ตามมาตรฐาน IEC ที่นิยมใช้กันทั่วไปในประเทศไทย

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

  • วิธีใช้อินเตอร์เฟสของ AutoCAD Electrical และการใช้งาน Project Manager กับแบบไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว
  • วิธีกำหนดมาตรฐานแบบไฟฟ้า, การเซ็ตอัพ Title Block แบบคำนวณอัตโนมัติ
  • วิธีขึ้นโปรเจ็คใหม่จากโปรเจ็คเท็มเพลต ,การสร้างแบบผังวงจร Schematic Drawing
  • วิธีเขียนแบบสัญลักษณ์อุปกรณ์มาตรฐานและ เทคนิคการสร้างและใช้วงจรย่อยสำเร็จรูป
  • วิธีเขียนอุปกรณ์ PLC, การสร้างสัญลักษณ์อุปกรณ์ขึ้นใช้เอง
  • การเขียนแบบ Panel Layout หน้าตู้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าหรือที่เคยเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Electrical ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา