ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk CFD Advanced Task

 

หลักสูตร Autodesk CFD Advanced Task

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk CFD Advanced Task” เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Autodesk CFD Fundamental โดยเนื้อหาจะอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากหลักสูตร Autodesk CFD Fundamental ได้แก่ การกำหนดและตั้งค่า Material หรือ Device เช่น Internal Fans, Distributed Resistances (Porous Medium), Printed Circuit Board Materials เป็นต้น การกำหนด Boundary Conditions ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การสร้างการแสดงผลเฉลยแบบ Iso Surfaces, Iso Volumes และ Point เป็นต้น การสร้างข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลเฉลยด้วย Decision Center ด้วย รูป หรือ กราฟ เป็นต้น โดยหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดที่จะสอนทำที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การกำหนดค่าและตัวอย่างการวิเคราะห์ Material ประเภท Resistances (Porous Medium), Internal Fan/Pump, Centrifugal Pump/Blower, Check Valve, Rotation Region, Printed Circuit Board, Compact Thermal Model, LED Device, Thermoelectric Comp., Heat Exchanger และ Heat Sink
  • การกำหนดเงื่อนไขของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา Transient Boundary Conditions และ Spatially Varying Loads
  • การสร้างการแสดงผลเฉลยแบบ Iso Surfaces, Iso Volumes, Wall Calculator, Parts และ Point
  • การสร้างข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลเฉลยด้วย Decision Center, Summary Image และ XY Plot

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “Autodesk CFD Fundamental” มาแล้ว หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Autodesk CFD มาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Simulation CFD ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 10,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 20,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา