ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary Analysis (วิเคราะห์ระบบระบายน้ำ)

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary” จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำเช่น การสร้างแนวเส้นท่อระบายน้ำต่าง ๆ รวมถึงปรับแต่งตำแหน่ง Node การสร้างพื้นที่รับน้ำ การนำเข้าข้อมูลปริมาตรน้ำฝน รวมถึงการวิเคราะห์ จำลองสถานการณ์ฝนตก เพื่อให้โปรแกรมแสดงผลความสามารถในการระบายน้ำ อีกทั้งยังมีความสามารถช่วยในการปรับแต่งขนาดของท่อ และการส่งออกโมเดลในลักษณะ 3 มิติ ไปยังโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้เครื่องมือการสร้างพื้นที่รับน้ำ Parcel
 • เรียนรู้เครื่องมือการตั้งค่าคุณสมบัติผิวดิน
 • เรียนรู้การสร้างแนวเส้นนำ และเส้นทางน้ำ
 • เรียนรู้การปรับแต่งประเภทของระบบท่อ
 • การปรับแต่งข้อมูลค่าระดับน้ำ
 • เรียนรู้การสร้างรูปแบบของจุดรับน้ำ
 • เรียนรู้การนำเข้า / ส่งออกผลการวิเคราะห์
 • เรียนรู้การถอดปริมาณชิ้นส่วน
 • เรียนรู้เครื่องมือการนำเสนอ

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D & 3D

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD 2D & 3D

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Civil 3D ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา