ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Factory Design Utilities Advanced

หลักสูตร การวิเคราะห์สายการผลิตด้วย Autodesk Factory Utilities Advanced

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “การวิเคราะห์สายการผลิตด้วย Autodesk Factory Utilities” จะสอนการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ Process, Buffer Material Flow และ Line Balance ด้วยโปรแกรม Process Analysis และสอนการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์การไฟลของวัสดุ Material Flow Analysis, การวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการ หรือเวิร์คเซล ด้วย Machine Utilization Analysis

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk Process Analysis
 • การวิเคราะห์ Process, Buffer และ Line Balance ด้วยโปรแกรม Autodesk Process Analysis
 • อินเตอร์เฟสของโปรแกรมเสริม Factory Design Utilities ใน AutoCAD
 • วิเคราะห์การไหลของวัสดุ ด้วยฟังก์ชัน Material Flow Analysis ในโปรแกรม AutoCAD
 • การวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการ ด้วยฟังก์ชัน Machine Utilization Analysis ในโปรแกรม AutoCAD

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิต
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk AutoCAD Essentials

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Factory Design 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา