ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

        หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การเลือกเครื่องจักร การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหมดเส้นทางเดินของมีดกัดการสร้างเส้นเดินเข้าออกของมีดกัดการจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร รวมถึงการดาวน์โหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk

 เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Inventor Fusion 360 CAM 3D Milling Operation
 • การแก้ไข Solid model
 • การสร้างภาพรวมของโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC
 • การดาวน์โหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 เพื่อที่จะแก้ไขชิ้นงานและผู้ใช้ควรมีทักษะเครื่องมือเครื่องจักร CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจโปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา