ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Advanced Drawing

หลักสูตร Autodesk Inventor Advanced Drawing

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน (15 ชั่วโมง)

หลักสูตร “Autodesk Inventor Advanced Drawing” มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นในการจัดการ การทำแบบด้วย Inventor ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรต่างๆ หรือตามมาตรฐานสากล การใช้ Drawing Resource การสร้าง Boarder & Title Block การสร้างบล๊อก เทคนิคการจัดการวิวหรือภาพฉายและคำสั่งบอกรายละเอียดที่จะช่วยให้การทำแบบ 2 มิติง่ายขึ้น การใช้โปรแกรมเสริม (Apps) ในโหมดทำแบบ ไปจนถึงการส่งออกไฟล์แบบหรือการพลอตแบบ โดยจะเน้นให้ทำความเข้าใจจากการทำตัวอย่างในแต่ละหัวข้อแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การกำหนดมาตรฐาน (Standard) และรูปแบบ (Style) ของแบบ ทั้งการสร้างภาพฉาย (View) และการบออกรายละเอียด (Annotation) และสร้าง Drawing Template ตามที่ต้องการ ตั่งแต่การตังค่ากระดาษและการใช้ Drawing Resource ได้แก่ การสร้าง Sheet Format, Boarder, Title Block และ สัญลักษณ์ต่างๆ โดยผู้ใช้
  • การการจัดการโมเดล Part และ Assembly ในหน้า Drawing และการจัดการตัวเลือก View Options เพื่อกำหนดการแสดงผลของวัตถุ เช่น เส้นเกลียว เส้นโค้ง แสดงวิวก่อนเชื่อม การแสดงเส้นของ Mesh Model หรือ Surface Model เป็นต้น
  • Tips & Tricks การใช้คำสั่ง Section View, Overlay View, Slice View, Nailboard View การสร้างเส้นบอกขนาดแบบต่างๆ กลุ่มคำสั่งสร้างตาราง และ Texts (Parameter Text และ Attribute Text)
  • การส่งออกไฟล์แบบทั้งนามสกุล PDF และ DWG เครื่องมือช่วยในการพลอตได้แก่ Multi Sheet Plot และ Task Scheduler
  • ตัวอย่างการใช้ Apps ช่วยในการทำแบบด้วย Quick View และ Barcode

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ที่มีพื้นฐานการทำแบบ 2 มิติ ด้วย Inventor ในระดับใช้งานได้จริง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา