ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Inventor CAM ในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ การสร้าง Stock ของชิ้นงาน การกำหนดแนวแกน X,Y,Z การเลือกและนำ Tool จาก Libraries ไปใช้งานอย่างถูกต้อง การเลือก Holder การกำหนดระยะพารามิเตอร์ในแนวแกน Z เพื่อใช้ในการ Machine การกำหนดเส้นทางการเดินของ Toolpath รวมไปถึงการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก ของ Tool การเลือกใช้และปรับแต่ง Post Process ให้ตรงกับ Control ของเครื่อง CNC  รวมไปถึงการดาวน์โหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk โดยจะเน้นให้ทำความเข้าใจในบทเรียนผ่านการทำตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ และมีตัวอย่างให้ผู้เรียนฝึกความชำนาญในการใช้โปรแกรมมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling
 • การสร้าง Setup Stock Material
 • การ Check Dimension ของ Model
 • การเลือกใช้ Tool Libraries และ Holder
 • การกำหนด Plane X,Y,Z ในรูปแบบของงาน CNC 3+2 Axis
 • Inventor CAM Operation
 • การตรวจสอบความถูกต้องในการเดินของ Toolpaths ด้วยคำสั่ง Simulation
 • Edit Toolpaths Parameters
 • Post Process เพื่อนำ G-code ไปใช้กับเครื่อง CNC
 • การตรวจสอบ G-code ในแนวแกน X,Y,Z, & A,C
 • ดาวน์โหลด Post เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk
 • จำลองการทำงานของเครื่อง CNC ก่อนนำ Program ไปใช้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor, Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling, Autodesk Inventor CAM 3D Milling และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling ได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา