ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงคำสั่งต่าง ๆ ของ Autodesk Inventor CAM ในการกัดแบบ High Speed หรือ Trochoidal เทคนิคในการกัดแบบ High Speed การกัดลึกตามแนวแกน การคำนวณหา Speed & Feed ในการกัดแบบดั้งเดิม และ การคำนวณหา Speed & Feed ที่เพิ่มขึ้นในการกัดแบบ High Speed การปรับแต่งเส้นทางการเดินของ Toolpath ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และมีตัวอย่างให้ผู้เรียนฝึกความชำนาญในการใช้โปรแกรมและการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการกัดแบบ High Speed

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM แบบ High Speed
 • การสร้าง Setup Stock Material
 • การเลือกใช้คำสั่งในการกัดงาน
 • การเลือกใช้ Tool Libraries และ Holder
 • การคำนวณหาความเร็วรอบ ( Speed )
 • การคำนวณหาอัตราป้อน ( Feed )
 • การกำหนด Plane X,Y,Z
 • Inventor CAM Operation
 • การตรวจสอบความถูกต้องในการเดินของ Toolpaths ด้วยคำสั่ง Simulation
 • Edit Toolpaths Parameters
 • Post Process เพื่อนำ G-code ไปใช้กับเครื่อง CNC
 • ทดลองกัดชิ้นงานด้วยเทคนิคแบบ High Speed

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor, Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling, Autodesk Inventor CAM 3D Milling และควรมีทักษะในการใช้เครื่อง CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้โปรแกรม Inventor CAM โดยการใช้เทคนิคแบบ High Speed

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา