ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Dynamic Simulation

หลักสูตร Autodesk Inventor Dynamic Simulation

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor Dynamic Simulation” จะสอนการจำลองและวิเคราะห์กลไกการทำงาน Mechanisms ตามลักษณะการทำงานจริงเพื่อหา ตำแหน่ง (Position) ความเร็ว (Velocities) ความเร่ง (Acceleration) แรง (Force) และโมเมนต์ (Moment) ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ในฟังก์ชัน Dynamic Simulation ของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional  โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานและความหมายของความสัมพันธ์ระหว่าชิ้นงาน Joint แบบต่างๆ ตามลักษณะการทำงานของชิ้นส่วนที่สนใจ แล้วนำมาวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ (Kinematic) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ว่า ณ ช่วงเวลาต่างๆ ตำแหน่งการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง ของชิ้นงานมีการทำงานที่ลื่นไหลหรือไม่ แรงหรือโมเมนต์สูงสุดที่เกิดขึ้นในชิ้นงานเกิดขึ้นที่ช่วงเวลาใด เพื่อจะนำภาระที่เกิดขึ้นนั้นไปวิเคราะห์ความเค้นหรือความแข็งแรงด้วยฟังก์ชัน Stress Analysis ต่อไป

เนื้อหาของหลักสูตร

  • วิเคราะห์กลไกทำงาน (Mechanisms) ของระบบด้วยฟังก์ชัน Dynamic Simulation
  • กำหนดความสัมพันธ์ (Constrains) และจุดต่อ (Joints) ให้กับกลไก (Mechanisms)
  • การอ่านค่าและตีความผลเฉลยที่ได้จาก Dynamic Simulation
  • การส่งที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชัน Dynamic Simulation ไปวิเคราะห์ความแข็งแรงต่อด้วยฟังก์ชัน Stress Analysis

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk Inventor Essentials และ Autodesk Inventor Stress Analysis มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม AutoCAD 2018 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา