ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication

หลักสูตร Autodesk Inventor for Cladding Façade Design & Fabrication

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication” จะสอนการประยุกต์ใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับออกแบบ 3 มิติ และถอดปริมาณของ Cladding Façade แบบแผง Aluminum Composite หรือ Sheet  Metal และระบบติดตั้งแผง โดยเนื้อหาจะต่อจากหลักสูตร “Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication” โดยมีเนื้อหาสำคัญคือ คำสั่งในการออกแบบ Sheet Metal การจัดเรียงชิ้นงานและส่งข้อมูลออกเพื่อผลิต (Nesting) การคลี่แผ่นรูปทรงอิสสระ (Freeform Surface) เพื่อนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ Inventor ในการออกแบบ ทำแบบผลิต ติดตั้ง และทำรายการวัสดุ 

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การออกแบบงานโลหะแผ่นด้วย Autodesk Inventor
  • เทคนิคการคลีแผ่นรูปทรงอิสระ Freeform
  • การออกแบบ Aluminum Composite Cladding System
  • การสร้างแบบ Fabrication Shop Drawing
  • การจัดเรียงชิ้นงานเพื่อการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย Inventor Nesting 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องผ่าน หลักสูตร “Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication” มาแล้วเท่านั้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา