ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Freeform Modeling

หลักสูตร Autodesk Inventor Freeform Modeling

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Inventor Freeform Modeling เป็นหลักสูตรอบรมการออกแบบ (Freeform Model) ด้วยฟังก์ชัน Freeform ของโปรแกรม Autodesk.Inventor.ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างโมเดลอีกแบบหนึ่งจะให้อิสระในการสร้างโมเดลมากกว่าโมเดลแบบพาราเมตริก(Parametric Modeling) ที่จะช่วยให้การออกแบบโมเดลที่มีรูปทรงยากๆทำได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการสร้างชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตรูปแบบอิสระ(Freeform Part Geometry) การแก้ไข เคลื่อนย้าย หรือลบ ผิวของชิ้นงาน Freeform, การเปลี่ยนผิวชิ้นงาน Solid Modelling ให้เป็น Freeform Modelling พร้อมทั้งตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานด้วยฟังก์ชัน Freeform

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้อินเตอร์เฟสของโมดูล Freeform
  • การสร้างชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตรูปแบบอิสระ (Freeform Part Geometry)
  • การแก้ไข ย้าย ลบ ชิ้นงานรูปทรงเลขาคณิตในรูปแบบอิสระ
  • การแยกและเชื่อมต่อกันระหว่างชิ้นงาน Freeform ที่มากกว่า 1
  • การเปลี่ยนชิ้นงานจาก Parametric Modeling เป็น Freeform Modelling
  • การทำงานอื่นๆกับลักษณะชิ้นงาน Freeform เช่น การ Mirror Body, Make Uniform, Toggle Smooth Mode และ Toggle Translucent Mode

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือเข้าใจหลักการ การสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2017 ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา