ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials

หลักสูตร Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

Course Outline

หลักสูตร “Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials” จะได้เรียนรู้นิยามและความหมายของ Model Based Definition (MBD) รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อลดความต้องการใช้ 2D Drawing ด้วยไฟล์มาตรฐาน STEP AP242 และทำให้กระบวนการออกแบบสู่การผลิตเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น ในบทเรียนจะประกอบด้วยเนื้อการ เครื่องมือการบอกรายละเอียดพิกัดทางด้านรูปทรง GD&T เส้นบอกขนาด Dimension ข้อความ Note ลุกศร Leader การสอนจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือทำ และแทรกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เข้าใจการแก้ปัญหามากขึ้น ทั้งยังมีตัวอย่างปัญหาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เกี่ยวกับ Model-Based Definition (MBD) และ Product and Manufacturing Information (PMI)
 • อินเตอร์เฟสการใช้งาน Inventor Model-Based Definition
 • เครื่องมือบอกรายละเอียด Annotation Tools
 • การจัดการ View Representation และ Model State
 • การสร้างงานนำเสนอ MBD ได้แก่ 2D Drawing, 3D PDF, 3D DXF, STEP 242 และ Autodesk Share View
 • การตั้งค่า Style and Standard เพื่อกำหนดรูปแบบของข้อความ ลูกศร หรือวัตถุต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • เข้าใจหลักการเขียนโมเดล Part Modeling สร้างงานประกอบ Assembly Design เป็นอย่างดี
 • หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Inventor ขั้นพื้นฐาน จากทาง Able Academy
 • หรือมี Autodesk Inventor Certified User

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา