ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow

หลักสูตร Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

     ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการวิเคราะห์งานฉีดพลาสติกต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นที่มีอยู่ใน Autodesk Moldflow Insight ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมในหลักสูตร Autodesk Moldflow Insight Fundamentals

เนื้อหาของหลักสูตร

     ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Moldflow Insight

  • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์การฉีดพลาสติก
  • การสร้าง Project และการนำเข้าชิ้นงานเข้าสู่ Autodesk Moldflow Insight
  • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Autodesk Moldflow Insight สำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • ตรวจสอบความถูกต้องที่ได้หลังจากทำการวิเคราะห์ในโปรแกรม
  • การฝึกการปฏิบัติติด้วยการทำตัวอย่างจากแบบฝึกหัด
  • ข้อสรุปและข้อแนะนำในการวิเคราะห์ขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

     หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะต้องผ่านการอบรมในคอร์ส Autodesk Moldflow Insight Fundamentals

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Moldflow ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 10,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 20,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา